Regulamin

Giełda rzeczy używanych dostępna jest pod adresem internetowym GieldaPieluch.pl prowadzony jest przez spółkę EXELMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Opolu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Katowicka 67b/13, 45-061 Opole); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000535644; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 30 000,00 zł.; NIP: 7543087865; REGON: 360329184 oraz adres poczty elektronicznej: info@gieldapieluch.pl.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach katalogu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

Definicje:

 • GIELDAPIELUCH.pl – zwana dalej GIEŁDA – serwis internetowy zawierający ogłoszenia sprzedaży rzeczy zamieszczonym przez USŁUGOBIORCĘ.
 • BAZA DANYCH GIEŁDY – zawiera informacje o podmiotach będących osobami prawnymi lub fizycznymi, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski jak i poza jej granicami. Baza zawiera również informacje o innych podmiotach, które takiej działalności nie prowadzą, a zamieściły w bazie informacje pozwalające na ich identyfikację.
 • DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Giełdzie umożliwiający utworzenie Konta.
 • FORMULARZ DODAJ OGŁOSZENIE – formularz dostępny w Giełdzie umożliwiający dodanie wpisu do Bazy danych giełdy.
 • KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o utworzonych przez niego Zgłoszeniach w Giełdzie.
 • NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i promocjach w Giełdzie.
 • REGULAMIN – niniejszy regulamin Giełdy.
 • SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – spółka EXELMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Opolu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Katowicka 67b/13, 45-061 Opole); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000535644; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 30 000,00 zł.; NIP: 7543087865; REGON: 360329184 oraz adres poczty elektronicznej: info@gieldapieluch.pl.
 • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży zawierana albo zawarta między Usługobiorcą a Usługodawcą za pośrednictwem Giełdy.
 • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Giełdy.
 • USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie ze Strony Internetowej, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 • UŻYTKOWNIK – każda osoba fizyczna bądź prawna korzystająca z ogólnodostępnej bazy danych Giełdy
 • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Usługobiorcy składane za pomocą Formularza Dodania Ogłoszenia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • ZGŁOSZENIE– dostępna w Giełdzie usługa będąca Usługą Elektroniczną, która może być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Usługobiorcą a Sprzedawcą.

USŁUGI ELEKTRONICZNE W KATALOGU STRON

 • W Giełdzie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Dodaj ogłoszenie oraz Newsletter.
 • Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Utwórz konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci zarejestrowania się poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz nazwę użytkownika.
 • Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@gieldapieluch.pl lub też pisemnie na adres: ul. Katowicka 67b/13, 45-061 Opole.
 • Formularz Dodaj Ogłoszenie – korzystanie z Formularza Dodaj Ogłoszenie rozpoczyna się z momentem kliknięcia przez Usługobiorcę w przycisk “Dodaj Ogłoszenie”. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie 5 kolejnych kroków – (1) kliknięcie Formularza Dodaj Ogłoszenie (2) wybranie kategorii ogłoszenia (3) wypełnienie szczegółów ogłoszenia (4) sprawdzenie podglądu ogłoszenia (5) zatwierdzenie ogłoszenia.
 • Usługa Elektroniczna Formularz Rejestracji świadczona jest nieodpłatnie.
 • Usługa Formularz Dodaj ogłoszenie świadczona jest nieodpłatnie.
 • Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków: – (1) podaniu adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, (2) kliknięciu pola zapisz się oraz (3) potwierdzeniu chęci zapisu na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.
 • Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca bądź Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@gieldapieluch.pl lub też pisemnie na adres: ul. Katowicka 67b/13, 45-061 Opole.
 • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 • Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z katalogu stron w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Regulamin dodawania ogłoszeń do gieldapieluch.pl

 • Każdy odwiedzający serwis GieldaPieluch.pl może dodać ogłoszenie do Giełdy. Ogłoszenie zostanie zatwierdzone i dodane do GieldaPieluch.pl jeżeli spełnia wytyczne i wymagania określone w niniejszym Regulaminie.
 • Brak spełnienia poniższych wytycznych wiąże się z odrzuceniem zgłoszenia. Usługobiorca zostanie poinformowany o odrzuceniu zgłoszonego ogłoszenia przy pomocy poczty elektronicznej.
 • Rozpatrzenie zgłoszenia ogłoszenia do GieldaPieluch.pl jest bezpłatne.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczaną w Giełdzie przez Usługobiorców.
 • Usługobiorca rejestrując się w katalogu ponosi wszelką odpowiedzialność za treści jakie zamieszcza na Koncie i wszystkich prezentacjach, w szczególności Usługobiorca odpowiada za prawdziwość danych, rzetelność treści ogłoszeń, a także zgodność z obowiązującym prawem, zwyczajami i normami moralnymi oraz niniejszym Regulaminem. Usługobiorca również ponosi konsekwencje prawne za użycie nazw, słów i znaków zastrzeżonych.
 • Wszystkie informacje dotyczące produktów lub usług zamieszczane na stronach Gieldapieluch.pl, a przede wszystkim dane dotyczące pochodzenia towaru, marki, producenta, powinny być prawdziwe, kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd. W przypadku naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad, GieldaPieluch.pl upoważniony jest w każdym czasie do usunięcia publikowanych przez Usługobiorcę informacji, prezentacji czy też całego konta i Usługobiorcy nie przysługuje zwrot poniesionych wydatków ani odrębne odszkodowanie.
 • Usługobiorca akceptuje również prawo GieldaPieluch.pl do redagowania zgodnie ze standardami redakcyjnymi właściwymi dla danej publikacji Danych w formie wpisu oraz doboru przez GieldaPieluch.pl kategorii, w której wpis zostanie zamieszczony. Usługobiorca niniejszym zrzeka się jakichkolwiek roszczeń wobec GieldaPieluch.pl z tytułu ewentualnych błędów lub pominięć w umieszczonym wpisie.
 • Akceptując niniejszy regulamin Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, o których mowa w art. 10 ustawy z dn. 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłanych przez GieldaPieluch.pl lub inne podmioty korzystające z baz danych GieldaPieluch.pl na podstawie obowiązujących umów.
 • Serwis Gieldapieluch.pl dostępny jest 24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku. Jednakże GieldaPieluch.pl zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw spowodowanych nagłymi wypadkami, bądź też konserwacją katalogu. GieldaPieluch.pl w żadnym przypadku nie odpowiada za ewentualne straty spowodowane takimi przerwami.
 • Dane uzyskane za pomocą GieldaPieluch.pl mogą być wykorzystywane jedynie w celach prywatnych użytkownika indywidualnego bądź w przypadku firmy dla pozyskania informacji biznesowych na temat innych przedsiębiorstw w celu nawiązania z tymi podmiotami współpracy handlowej, przez co rozumie się, że dane powyższe nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych (każdego rodzaju), jak również nie w przypadku informacyjnej działalności publicznej, chyba że, ich podstawą jest odrębna umowa z katalog GieldaPieluch.pl lub zamówienie potwierdzone fakturą.
 • W tym m.in. niedozwolone jest: a) wykorzystanie informacji uzyskanych z bazy danych do przeprowadzania korespondencji seryjnej, niezależnie od jej charakteru i treści, b) odpłatne bądź nieodpłatne udostępnianie informacji uzyskanych z bazy danych osobom trzecim, a także publiczne udostępnianie bądź rozpowszechnianie tych informacji. Użytkownik może sporządzać wydruki z bazy danych wyłącznie na swoje potrzeby, c) dostęp do bazy danych za pomocą oprogramowania nie będącego zwykłą przeglądarką internetową stanowi złamanie warunków niniejszego regulaminu oraz jest przesłanką do stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy.
 • W przypadku naruszenia przez użytkownika warunków niniejszego regulaminu, albo powzięcia uzasadnionego przypuszczenia przez GieldaPieluch.pl, iż użytkownik narusza lub planuje naruszenie niniejszych warunków, w szczególności poprzez wykorzystanie produktu, bądź jego części w prowadzeniu działalności gospodarczej, pomocy przy wykonywaniu wolnego zawodu lub jakiejkolwiek działalności komercyjnej czy publicznej, firma zastrzega sobie możliwość zablokowania użytkownikowi dostępu do GieldaPieluch.pl. Ponadto GieldaPieluch.pl może w takim przypadku dochodzić własnych roszczeń odszkodowawczych związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej oraz praw osób trzecich.
 • GieldaPieluch.pl podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić użytkownikom jak najwyższą jakość bazy danych Giełdy. Giełda nie ponosi jednak odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści użytkownika mające związek z korzystaniem z GieldaPieluch.pl, a spowodowane błędnymi informacjami zawartymi w bazie danych lub niewłaściwym funkcjonowaniem sieci Internet.
 • GieldaPieluch.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzania indywidualnych ograniczeń na dostęp do Giełdy dla poszczególnych użytkowników bez podania przyczyny.
 • GieldaPieluch.pl zachowuje prawo do odstąpienia od publikacji danych teleadresowych bez podania przyczyny oraz bez poinformowania Usługobiorcy.
 • Fakt obecności adresu w bazie danych nie oznacza zgody jego właściciela na otrzymywanie nie zamówionej korespondencji i w związku z tym nie zwalnia użytkownika bazy danych od ewentualnej odpowiedzialności karnej, przewidzianej w Art. 24 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tzw. „antyspamowej”).
 • GieldaPieluch.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość danych pochodzących z baz danych firm współpracujących z katalogiem. Dokonując wpisu do bazy Usługobiorca akceptuje wszystkie punkty regulaminu.

Wymagania dla ogłoszeń dodawanych do Giełdy:

 • dodawane będą tylko ogłoszenia nie łamiące prawa lub dobrych obyczajów
 • dodawane ogłoszenia muszą być związane z produktami dla noworodków, niemowląt i dzieci do lat 15
 • do Giełdy nie będą dodawane masowe ogłoszenia zgłaszane przez sklepy tradycyjne i internetowe
 • do Giełdy nie będą dodawane ogłoszenia nie związane z tematyką giełdy

 Formularz zgłoszeniowy:

 • tytuł i opis ogłoszenia musi dotyczyć oferowanych produktów, nie może wprowadzać w błąd potencjalnego odbiorcy
 • kategoria musi odpowiadać tematycznie zawartości witryny, wpisy dodawane do nieodpowiednich kategorii będą odrzucane
 • podane dane kontaktowe muszą być prawdziwe
 • maksymalna ilość zdjęć które możesz dodać: 3
 • maksymalny rozmiar pliku wynosi: 1024 KB.

 Postanowienia końcowe:

 1. Spełnienie powyższych wytycznych nie gwarantuje akceptacji zgłoszenia. Decyzja o włączeniu strony do Giełdy należy do redaktora sprawdzającego zgłoszenie. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji tytułu, opisu i słów kluczowych, oraz kategorii zawartych w zgłoszeniu.
 2. Usługobiorcy notorycznie łamiący postanowienia niniejszego regulaminu, zgłaszający ogłoszenia, z których większość łamie regulamin otrzymają stałą blokadę zgłaszania wpisów do Giełdy.
 3. Czas rozpatrzenia zgłoszenia jest zależny od ilości wpisów oczekujących na sprawdzenie. Akceptacja wpisu może nastąpić nawet po miesiącu od zgłoszenia.
 4. W przypadku gdy ogłoszenie znajdujące się w Giełdzie przestanie spełniać powyższe wymagania, Administrator jest uprawniony do niezwłocznego jej usunięcia z zasobów Giełdy.
 5. Zgłaszający ogłoszenie może w każdej chwili zgłosić chęć jego usunięcia z Giełd.  Aby to uczynić należy skontaktować się z przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego na stronach Giełdy.
 6. Administrator Giełdy nie ponosi odpowiedzialności za tytuł, opis, słowa kluczowe i zawartość witryny dostępnej w GieldaPieluch.pl
 7. Administrator Giełdy zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu.
 8. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 10. Korzystanie z  GieldaPieluch.pl jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Ostatnia modyfikacja: 2016-6-15